ServiceL


บริการของเรา

บริษัทของเราก่อตั้งโดยคนไทย เพื่อรับใช้คนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอิมมิเกรชั่นประเทศแคนาดา ทีมงานของเราสามารถช่วยเหลือท่านในการสมัคร วีซ่าชั่วคราว วีซ่าถาวร การสมัครเป็นพลเมืองของประเทศแคนาดา รวมถึงการดำเนินเรื่องขอเอกสารราชการที่ออกโดยสำนักงานที่ประเทศไทย บริการของเรามีดังต่อไปนี้

วีซ่าชั่วคราว (Temporary Resident Visa)

คนไทยที่ต้องการเดินทางมาประเทศแคนาดาเพื่อท่องเที่ยว ศึกษาต่อ หรือทำงานจะต้องขอวีซ่าชั่วคราวเพื่อที่จะเข้าประเทศมาได้ โดยทั่วไปแล้วหากท่านเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาติให้ท่านอยู่ในประเทศได้ 6 เดือน สำหรับท่านที่เดินทางมาเพื่อศึกษาต่อ หรือทำงาน ท่านจะสามารถอยู่ในประเทศได้จนกว่า work permit หรือ study permit จะหมดอายุ

ทางบริษัทของเรา สามารถช่วยท่านยื่นเอกสารการขอวีซ่าชั่วคราวก่อนท่านจะเดินทางมาประเทศแคนาดา หรือ สำหรับท่านที่อยู่ในแคนาดาอยู่แล้ว และต้องการเปลี่ยนสถานะ หรือขยายเวลาที่จะอยู่ในประเทศ เราก็สามารถช่วยท่านยื่นเอกสารได้เช่นกันค่ะ นอกจากนี้แล้ว หากท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อน เราสามารถช่วยท่านตรวจดูเอกสาร หาจุดบกพร่องในเอกสารชุดเก่า และยื่นเรื่องใหม่ให้ท่านได้

Study Permit

หากท่านสนใจจะมาศึกษาที่ประเทศแคนาดาเป็นระยะเวลาเกิน 6 เดือน ท่านต้องขอ study permit จากประเทศแคนาดาก่อนที่่ท่านจะเข้าเรียนได้อย่างถูกต้อง ขั้นตอนแรก ท่านจะต้องสมัครเรียนกับโรงเรียนของแคนาดา และโรงเรียนจะต้องออกจดหมายว่าได้รับท่านแล้ว หลังจากนั้นจึงจะนำจดหมายและเอกสารอื่นๆ เพื่อจะไปขอวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา เมื่อท่านเดินทางเข้ามาในประเทศ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจดูเอกสารของท่านอีกครั้ง และออก Study permit ให้ท่าน

Work permit

หากท่านเป็นนายจ้างที่ต้องการจ้างงานชาวต่างชาติ พนักงานของท่านต้องมี work permit จึงจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อาชีพส่วนใหญ่ นายจ้างจะต้องทำ LMIA (Labour Market Impact Assessment) และต้องได้รับการอนุมัติจากกรมแรงงานของประเทศแคนาดาเสียก่อน จึงจะขอ work permit ให้กับพนักงานของท่านได้ ขั้นตอนการขอ LMIA เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน และมีหลายขั้นตอน หากท่านเลือกใช้บริการของเรา เรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย Work permit มีด้วยกัน 2 ประเภท

1. Work permit แบบไม่เจาะจงนายจ้าง

ผู้ที่ถือ work permit ตัวนี้สามารถทำงานให้กับนายจ้างใดก็ได้ สำหรับใบอนุญาตตัวนี้ จะมีเพียงบางกรณีเท่านั้นที่จะสามารถขอได้ เช่น ผู้สมัครได้แต่งงานกับชาวแคนาดาและยื่นเรื่องแต่งงานภายในประเทศ ผู้สมัครเรียนจบระดับCollege ในแคนาดาและได้รับอนุญาตให้ทำงานต่อได้ หรือ ผู้สมัครเป็นผู้ลี้ภัย เป็นต้น

2. Work permit แบบเจาะจงนายจ้าง

ผู้ที่ถือ work permit ตัวนี้ จะต้องทำงานให้กับนายที่ระบุไว้ในตัวเอกสารเท่านั้น โดยในเอกสาร จะระบุ ชื่อนายจ้าง ระยะเวลาที่จ้างงาน โดยส่วนมาก work permit ตัวนี้ จะต้องใช้ LMIA ประกอบการขอเอกสาร

Express Entry

หากท่านมีคุณสมบัติในโปรแกรม Canadian Experience Class, Skilled Worker or Skilled Trade ท่านจะต้องสมัครผ่านระบบ Express Entry ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ที่รัฐบาลแคนาดาใช้เลือกผู้สมัคร Permanent Residence ระบบ Express Entry นี้ เริ่มต้นจากการที่ผู้สมัครต้องประเมินตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามโปรแกรมที่กล่าวไปข้างต้นหรือไม่ หากมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสร้าง Express Entry profile เพื่อจะเข้าไปอยู่ใน Pool กับผู้สมัครคนอื่นๆ โดยระบบจะมีเกณฑ์การให้คะแนนตามคุณสมบัติของท่าน เช่น อายุ ระดับการศึกษา ระดับความรู้ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ หากท่านอยู่ในกลุ่มของผู้สมัครที่มีคะแนนสูงที่สุดในแต่ละรอบ ระบบจะส่ง ITA (Invitation To Apply) มาให้ท่าน และท่านจะต้องยื่นเอกสาร เพื่อสมัคร permanent residence ต่อไป โปรแกรมที่สามารถสมัคร PR ผ่าน Express Entry ได้ มีดังต่อไปนี้

1. Canadian Experience Class

ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ทำงานในแคนาดาที่เป็นงาน full-time ในอาชีพที่อยู่ใน noc 0,A,B อย่างน้อย 1 ปีภายในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมา ระหว่างที่ทำงานนั้นต้องทำงานถูกต้องตามกฎหมาย มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือ ฝรั่งเศสตามที่รัฐบาลกำหนด

2. Federal Skilled Worker

ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงาน full-time อย่างน้อย1ปี ในอาชีพที่อยู่ใน noc 0, A, B มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือ ฝรั่งเศสตามที่รัฐบาลกำหนด มีการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป มีใบเสนอการจ้างงาน สามารถทำงานในประเทศแคนาดาได้ถูกต้องตามกฏหมาย

3. Federal Skilled Trade

ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงาน full-time อย่างน้อย 2 ปี ในอาชีพที่อยู่ใน noc 72, 73, 82, 92, 632 หรือ 633 และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือ ฝรั่งเศสตามที่รัฐบาลกำหนด มีการเสนอการจ้างงานจากนายจ้างอย่างน้อย1ปี และมีใบรับรองวิชาชีพที่ออกโดยแคว้นที่ท่านจะไปทำงาน

หากท่านใช้บริการกับเรา เราจะช่วยท่านสร้าง Express Entry profile ประเมินคะแนนของท่าน ช่วยแนะนำว่าจะเพิ่มคะแนนได้จากจุดไหน และอัพเดทคะแนนให้ท่านทราบทุกๆ 60-90 วัน จุดมุ่งหมายของเราคือ เราต้องการให้ท่านได้รับ ITA ภายใน 6 เดือน เราจะไม่ยอมให้ท่านถูกดองอยู่ใน Pool นานจน profileของท่านหมดอายุ เราทำงานด้วยความจริงใจและจะไม่หลอกให้ท่านมีความหวังหากเราเห็นว่าคะแนนของท่านไม่น่าจะได้รับ ITA

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Express Entry ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็ปไซต์รัฐบาลแคนาดา หรือติดต่อเราได้โดยตรงเพื่อให้เราประเมิณคุณสมบัติของท่าน

Humanitarian and Compassionate grounds (H&C)

การขอ permanent residence ด้วย Humanitarian and compassionate grounds ใช้สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้มีคุณสมบัติตรงกับโปรแกรมใดๆ หรือ เป็นบุคคลต้องห้ามในประเทศแคนาดา และต้องการข้อร้องความน่าเห็นใจในกรณีพิเศษ หากท่านอยู่ที่แคนาดาอย่างผิดกฎหมาย และท่านคิดว่าท่านมีเหตุผลเพียงพอที่ทำให้ท่านไม่สามารถจากประเทศแคนาดาไปได้ และอยากให้ทาง อิมมิเกรชั่นพิจารณาเป็นพิเศษ ท่านอาจจะสามารถยื่นเรื่องขอ PR ผ่านเหตุผลของท่านได้

การขอ H&C นั้นมีรายละเอียดและกระบวนการที่ซับซ้อน หากท่านต้องการทราบว่าสถานการณ์ของท่านจะเข้าค่ายการขอ H&C ได้หรือไม่ กรุณาติดต่อเราได้ เรายินดีจะวิเคราะห์และพิจารณาสถาณการณ์ของท่านค่ะ

Family Sponsorship

หากท่านอยู่ที่แคนาดาด้วยวีซ่าถาวร หรือเป็นพลเมืองของประเทศแคนาดาแล้ว ท่านมีสิทธิ์จะสปอนเซอร์คนในครอบครัวของท่านให้มาอยู่กับท่านที่นี่ได้ ท่านมีสิทธิ์จะสปอนเซอร์

  • คู่สมรส คู่common-law และ บุตรของท่าน
  • พ่อแม่ ปู่ย่า และ ตายาย
  • บุตรบุญธรรม และญาติคนอื่นๆ

ในกรณีที่จะสปอนเซอร์คู่สมรส คู่common-law และบุตรของท่าน ท่านจะต้องเป็น Permanent resident หรือ Canadian citizen ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา หากท่านเป็น Citizen ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ท่านต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นว่า ท่านจะย้ายกลับมาอาศัยที่แคนาดาหลังจากผู้ที่ท่านสปอนเซอร์ได้รับPRแล้ว การขอ PR ในกรณีนี้ ท่านสามารถยื่นเรื่องทั้งในประเทศ และนอกประเทศ ซึ่งหากท่านยื่นเรื่องภายในประเทศ คู่สมรส หรือ common-law ของท่านจะสามารถขอ open work permit ได้ขณะที่ยังรอเรื่องอยู่ แต่หากเรื่องถูกปฎิเสธ ท่านจะไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ในทางกลับกัน หากท่านยื่นเรื่องนอกประเทศ คู่สมรสหรือ common-law ของท่านจะไม่สามารถขอ open work permit ได้ แต่ท่านจะมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ในกรณีเรื่องถูกปฏิเสธ

ในกรณีที่ท่านต้องการจะสปอนเซอร์ พ่อแม่ ปู่ย่า หรือ ตายายของท่าน ท่านจะต้องมีรายได้ รวมของครอบครัวตามเกณฑ์ที่อิมมิเกรชั่นกำหนดย้อนหลัง3ปี
หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสปอนเซอร์คนในครอบครัวของท่าน สามารถติดต่อเรามาได้เลยค่ะ เรายินดีให้คำปรึกษาและดำเนินเอกสารให้ท่าน

การยื่นอุทธรณ์ในกรณีPermanent Residence หรือ Citizenship ถูกปฏิเสธ

หากท่านยื่นเรื่องขอ Permanent residence ไม่ผ่าน ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ท่านสปอนเซอร์คนในครอบครัว หรือสมัครด้วยตัวของท่านเอง และท่านเชื่อว่าการตัดสินของอิมมิเกรชั่นไม่ยุติธรรมสำหรับท่าน เราจะช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ของท่าน และช่วยท่านยื่นอุทธรณ์ในกรณีที่เราเห็นว่าสามารถอุทธรณ์ได้